Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Trang chủ Đại Sứ Quán Địa chỉ và thời gian làm việc

Địa chỉ và thời gian làm việc

Địa chỉ của Đại Sứ Quán:
Vietnam, Hanoi, Tay Ho District, To Ngoc Van Road, 66
Phone: + (84 4) 37 19 29 74
Fax: + (84 4) 3718 68 56
E-mail: vietnam [a] mfa.gov.by