Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Trang chủ Đại Sứ Quán Nhân viên ngoại giao của Đại Sứ Quán

Nhân viên ngoại giao của Đại Sứ Quán

Mr. Igor BELY – Tham tán Công sứ
tel.: +84 24 37197127, e-mail: vn.trade@mfa.gov.by

Mr. Denis NIKOLAEV – Tham tán (các vấn đề thương mại)
tel.: +84 24 37197125, e-mail: vn.trade@mfa.gov.by

Mr. Dmitry GIL – Bí thư thứ hai (lãnh sự, văn hóa, giáo dục, du lịch, lễ tân)
tel.: +84 24 37197126, e-mail: vn.consul@mfa.gov.by

Mr. Kirill BATURO Bí thư thú ba (các vấn đề thương mại và khoa học-kỹ thuật)
tel.: +84 24 37186856, e-mail: vn.trade@mfa.gov.by

Ms. Anastasia PYTLYAKOVA – Bí thư thú ba (các vấn đề thương mại, hợp tác với các nước thứ ba)
tel. +84 24 37190103, e-mail: vn.trade@mfa.gov.by