Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Trang chủ Đại Sứ Quán Nhân viên ngoại giao của Đại Sứ Quán

Nhân viên ngoại giao của Đại Sứ Quán

Mr. Denis NIKOLAEV – Tham tán (các vấn đề thương mại)
tel.: +84 24 37197125, e-mail: vn.trade@mfa.gov.by

Mr. Roman LIPAI – Bí thư thứ nht (lãnh sự, văn hóa, giáo dục, du lịch, lễ tân)
tel.: +84 24 37197126, e-mail: vn.consul@mfa.gov.by

Mr. Kirill BATURO Bí thư thú hai (các vấn đề thương mại)
tel.: +84 24 37186856, e-mail: vn.trade@mfa.gov.by

Ms. Anastasia PYTLYAKOVA – Bí thư thú ba (các vấn đề thương mại, hợp tác với các nước thứ ba)
tel. +84 24 37190103, e-mail: vn.trade@mfa.gov.by