:

Nhân viên ngoại giao của Đại Sứ Quán

Mr. Aleh HOLUBEU – Tham tán (các vấn đề thương mại, văn hóa, giáo dục, du lịch,)
tel.: +84 24 37197125, e-mail: vn.trade@mfa.gov.by

Mr. Valery BAHDANOUSKI – Tham tán (các vấn đề thương mại)
tel. +84 24 37190103, e-mail: vn.trade@mfa.gov.by

Mr. Igor PASHKO – Bí thư thứ hai (các vấn đề thương mại, lãnh sự, lễ tân)
tel.: +84 24 37197126, e-mail: vn.consul@mfa.gov.by

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to