Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Trang chủ Thủ tục lãnh sự

Lãnh sự

Lãnh sự:

Ngày tiếp khách: Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu
                                9.00 — 12.00,  14.00 — 16.00
Phone: + (84 24) 37 19 71 26
E-mail: vn.consul@mfa.gov.by