:

Thủ tục thụ lý hồ sơ

Các hồ sơ giấy tờ được nộp trực tiếp bởi người yêu cầu hoặc người đại diện hợp pháp của người đó tại Đại sứ quán Cộng hòa Belarus tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong một số trường hợp, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện (cần có sự tư vấn trước của nhân viên bộ phận lãnh sự).

Đồng thời, Đại sứ quán không chịu trách nhiệm về công việc của dịch vụ bưu chính và tính kịp thời của việc nhận và chuyển phát.

Thời gian dành cho việc chuyển hồ sơ không được tính vào các điều khoản quy định của hoạt động lãnh sự.

Việc xử lý yêu cầu chỉ bắt đầu sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu cần thiết và thanh toán toàn bộ phí lãnh sự bằng euro.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to