:

Địa chỉ và thời gian làm việc

Địa chỉ: 90/D5, 677 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ,
Hà Nội, Việt Nam, 11210

Phone: + (84 4) 37 19 29 74
Fax: + (84 4) 3719 71 25
E-mail: vietnam@mfa.gov.by

Lãnh sự:

Ngày tiếp khách: Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu 9.00 — 12.00,  14.03 — 16.30
Phone: + (84 24) 37 19 29 74
E-mail: vn.consul@mfa.gov.by

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to