:

Địa chỉ và thời gian làm việc

66 Đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Phone: + (84 4) 37 19 29 74
Fax: + (84 4) 3718 68 56
E-mail: vietnam@mfa.gov.by

Lãnh sự:

Ngày tiếp khách: Thứ hai, Thứ tư, Thứ năm 9.00 — 12.00,  14.00 — 16.00
Phone: + (84 24) 37 19 71 26
E-mail: vn.consul@mfa.gov.by

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to