:

Liên hệ

+ 84 (24) 37 19 29 74

Liên hệ với Đại sứ quán

Cuộc hẹn về các vấn đề lãnh sự

Kinh doanh ở Belarus

Hướng dẫn du lịch của Belarus

Giáo dục tại Belarus

Danh sách các nhà xuất khẩu của Belarus

Quy chế miễn thị thực cho người Việt Nam

Информация о государственных мерах Республики Беларусь по профилактике и борьбе с распространением COVID-19

20 октября 2019 года
Tất cả thông tin

Lịch trình các sự kiện

Sự kiện khác

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to