:
Tên*
Trong trường hợp yêu cầu cần ghi rõ quốc tịch của công dân*
Địa chỉ nơi cư trú (nơi đến) và (hoặc) nơi làm việc (học tập) của công dân hoặc địa chỉ của pháp nhân.*
Địa chỉ thư điện tử*
Điện thoại liên lạc*
Gửi câu trả lời về:
Theo địa chỉ hòm thư
Địa chỉ điện tử
Lời thông báo*

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to